เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ ปรึกษาโครงการจัดทำผังบริเวณ (Site plan) เพื่อพัฒ นาสิ่งอำนวยความสะดวกในป่านันทนาการ ปีงบป ระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ site plan.pdf

Leave a Comment

Skip to content