เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้ออากาศยานไร้ คนขับ (Drone) จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( วันที่ 18 ม.ค. – 1 ก.พ. 66) (สปฟ.)

ประกาศกรมป่าไม้.pdf

TOR โดรน.pdf

เอกสารประกวดราคาโดรน.pdf

Leave a Comment

Skip to content