ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องรับส ่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๘๔ เ ครื่อง, เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดร ถยนต์ ๒๕ วัตต์ จำนวน ๒๖ เครื่อง, เครื่องรับส ่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ๔๐ วัตต์ จำนวน ๑๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส์ (e-bidding) (สปฟ.)

ประกาศ.pdf

เอกสารประกวดราคา..pdf

tor.pdf

Leave a Comment

Skip to content