ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่อง รับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๘๔ เครื่อง, เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด ติดรถยนต์ ๒๕ วัตต์ จำนวน ๒๖ เครื่อง, เครื่อง รับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ๔๐ วัตต์ จำ นวน ๑๘ เครื่อง (สปฟ.)

ร่างประกาศ.pdf

ร่างประกวดราคา.pdf

Leave a Comment

Skip to content