ประกาศผู้ชนะก ารเสนอราคา จ้า งล้างทำความสะอ าดเครื่องปรับอ ากาศ จำนวน 5 เคร ื่อง โดยวิธีเฉ พาะเจาะจง (ศูนย ์เทคโนโลยีสารส นเทศและการสื่อ สาร)

Cc.pdf

Leave a Comment

Skip to content