ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประ กวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาต รกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื ่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล ื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่าด้านหลังคนขับ (Cab) ด้ว ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักจ ัดการที่ดินป่าไม้)

IMG_20230112_0021.pdf

Leave a Comment

Skip to content