ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง รถยนต์ไฟ ฟ้าแบบผสมหรือไฮบริด (HEV) ปริมาตรกระบอกสูบไม ่เกิน 1800 ซีซี และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม ่ต่ำกว่า 50 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร อนิกส์ (e-bidding) (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

icon_10_generic_list.pngsls1.pdfx_8px.png

Leave a Comment

Skip to content