เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดร าคาซื่ออากาศยานไร้คนขับ (Drone) จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วัน ที่ 6-9 ธ.ค.65) (สปฟ.)

ร่างประกาศ-โดรน-งบ66.pdf

TOR โดรน 8 เครื่อง.pdf

ร่างเอกสารประกวด-โดรน-งบ66.pdf

Leave a Comment

Skip to content