เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดรา คาซื้ัอเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแ บบพกพา จำนวน 49 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 16-21 ธ.ค. 65) ของ สำนักป้องกัน รักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ร่างประกาศ-GPS-งบ65.pdf

TOR-GPS งบ66.pdf

ร่างประกวด GPS 15-20 ธ.ค.65.pdf

Leave a Comment

Skip to content