เรื่อง ร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูง สุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แ บบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 26 คัน ด้ว ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 15-20 ธ.ค. 65) ของ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ร่างประกาศ-รถบรรทุกน1ตัน-15-20ธ.ค. 65.pdf

TOR-รถบรรทุก 1 ตัน งบ66.pdf

ร่างประกวด-รถบรรทุก1ตัน-15-20ธ.ค.65.pdf

Leave a Comment

Skip to content