เรื่อง ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประ กวดราคาซื้ออากาศยานไร้คนขับ (Drone) จำนวน 8 เครื ่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( วันที่ 14-19 ธ.ค. 65) (สปฟ.) (ครั้งที่ 2)

TOR โดรน 8 เครื่อง รอบ 2.pdf

ร่างประกาศ-โดรน-รอบ2.pdf

ร่างเอกสารประกวด-โดรน-รอบ2.pdf

Leave a Comment

Skip to content