เรื่อง ประกาศราคากลาง ซื้ออากาศยานไร้ค นขับ จำนวน 8 เครื่อง (สปฟ.) (ครั้งที่ 2)

บก06 โดรน รอบ2.pdf

Leave a Comment

Skip to content