เรื่อง ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถดับเพลิ งแบบปิคอัพถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 5 คัน (ณ 7 ธ.ค. 65 ) สำนักป้องกันรักษาป่ าและควบคุมไฟป่า

ใบราคากลาง-รถดับเพลิง 5 คัน งบ66- 7 ธ.ค.65.pdf

Leave a Comment

Skip to content