ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขน าด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖, ๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สปฟ. )

ประกาศ.pdf

เอกสารประกวดราคา.pdf

Leave a Comment

Skip to content