ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง แบบปิค อัพถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำ นวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สปฟ.)

ประกาศ.pdf

เอกสารประกวดราคา.pdf

Leave a Comment

Skip to content