ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล จำนว น ๑๐ ตัว, กล้อง Action Camera จำนวน ๘ ตัว, กล้องถ่ายภา พอัตโนมัติ (Camera Trap) จำนวน ๘ ตัว ด้วยวิธีประกวดร าคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สปฟ.)

ประกาศ.pdf

เอกสารประกวดราคา.pdf

Leave a Comment

Skip to content