เรื่อง ประกาศราคากลาง ซื้ออากาศยานไร้ค นขับ (Drone) จำนวน 8 เครื่อง (ลว.25พ.ย.65)(สปฟ.)

บก06 โดรน.pdf

Leave a Comment

Skip to content