เรื่อง ประกาศราคากลางเครื่องหาพิกัดด้ว ยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 49 เครื่อง (ณ 25 พ. ย. 2565) สปฟ.

ใบราคากลาง GPS -49 เครื่อง 25 พ.ย. 65 -งบ66.pdf

Leave a Comment

Skip to content