ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อร ถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไ ม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงส ุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบ บมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกว ดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักจัดการที่ดินป ่าไม้)

MX-M4050_20221124_121821.pdf

Leave a Comment

Skip to content