นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานประชุม คกก. แก้ปัญหาข้อเรียกร้องของสมัชชาเกษตรกร

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการกองการอนุญาต ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของ สมัชชาเกษตรกร ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีผู้บริหาร ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อรับทราบคำสั่ง และผลการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้อง ของสมัชชาเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ กรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอ่างเก็บน้ำ ห้วยบ้านยาง จ.นครราชสีมา การประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยยอดมน จ.อุบลราชธานี การแก้ไขปัญหากรณีราษฎร ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า ท้องที่ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ฯลฯ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณา แก้ไขปัญหากรณีสวนป่าสมเด็จ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ การแก้ไขปัญหากรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากการประกาศ เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคา ด้านทิศเหนือ จ.ชัยภูมิ (สวนป่าเกษตรสมบูรณ์) ฯลฯ

Leave a Comment

Skip to content