ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื ่องเขียนและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการประ ชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงแนวทางการปฏิบั ติงานประจำปี พ.ศ.2566 และเตรียมความพร้อมการจั ดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำ นวน257ชุดโดยวิธีเฉพาะเตาะจง

26102565.pdf

Leave a Comment

Skip to content