ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยเงินงบประมาณเพื่อใช้ในงานวันรักต้นไม้ปร ะจำปีของชาติ พ.ศ.2565 สำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ การเกษตรในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

RPO1608.3.1945.pdf

Leave a Comment

Skip to content