ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำ เอกสารการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การ การจี้แจงแนวทาง การปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2566 และเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณร ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 257 ชุด โดยว ิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content