เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับก ารจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกงานด้านเทคโนโ ลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา (ประจำส่วนควบคุมไ ฟป่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สปฟ.)

Leave a Comment

Skip to content