เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับก ารจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกงานบริหารทั่ว ไป จำนวน 1 อัตรา (ประจำส่วนควบคุมไฟป่า) โดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง (สปฟ.)

ประกาศผู้ชนะฯจ้างเหมางานบริหารฯ.pdf

Leave a Comment

Skip to content