เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัด ทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้แ ละเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมไฟป่ า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 20 ก.ย.65 (สปฟ.)

ประกาศผู้ชนะฯทำสื่อปชส..pdf

Leave a Comment

Skip to content