เรื่อง ประกวดราคาซื้อปืนยาว ขนาด 9 มม. จำน วน 10 กระบอก และเครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืน ยาว ขนาด 9 มม. (จำนวน 50 นัด/กระบอก) จำนวน 500 นัด ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกา ศ ณ วันที่ 21 ก.ย. 65 (สปฟ.)

2. ประกาศกรมป่าไม้ ปืน 9มม. 21 ก.ย. 65.pdf

1. TOR ปืน 9 มม. -งบ65-รอบ2.pdf

3. เอกสารประกวดราคา ปืน 21-28 ก.ย. 65 ปืน 9มม..pdf

Leave a Comment

Skip to content