เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาคว ามสะอาดอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน ิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวนทำความสะอาดอาคารเทียมคมกฤส .pdf

TOR ทำความสะอาดอาคารเทียมคมกฤส.pdf

Leave a Comment

Skip to content