ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถเพื่อซ่อ มบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 2122 กร ุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.50-0757-00-0001 โดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ

sls2.pdf

Leave a Comment

Skip to content