ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยงบประมาณเพื่อเช่าสถานที่สำหรับจัดเก็บเอ กสาร อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ของส่วนฟื้นฟูพื้ นที่ป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉ พาะเจาะจง

RPO1608.3.1769.pdf

Leave a Comment

Skip to content