ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยงบประมาณสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภาย นอก ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยว ิธีเฉพาะเจาะจง

RPO1608.3.1766.pdf

Leave a Comment

Skip to content