เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อปืนยาว ข นาด 9 มม. จำนวน 10 กระบอก เครื่องกระสุนสำหรับอ าวุธปืนยาว ขนาด 9 มม. (จำนวน 50นัด/กระบอก) จำนวน 500 นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi ng) ณ 29 ส.ค. 65 (สปฟ.)

ยกเลิก ปืน9มม. 10กระบอกกระสุน500นัด 29 ส.ค. 65.pdf

Leave a Comment

Skip to content