เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้อปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เ กจ จำนวน 50 กระบอก เครื่องกระสุนสำหรับอาวุธป ืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (จำนวน 375นัด/ชุด) จำนวน 3,750 นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ 29 ส.ค. 65 ของ สปฟ.

ประกาศผู้ชนะ ปืนยาว 12 เกจ 50 กระบอกพร้อมกระส ุน3750นัด ณ 29 ส.ค. 65.pdf

Leave a Comment

Skip to content