ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำ เอกสารประกอบการประชุม โครงการสัมนาเชิงปฏ ิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำน ักแผนงานและสารสนเทศในชีวิตวิถีใหม่ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 63 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจา ะจง

sls2.pdf

Leave a Comment

Skip to content