เรื่อง ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาซ ื้อรถ UTV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ (e-bidding) (8-13 มิ.ย. 65 ) (สำนักป้องกันรักษาป่ าและควบคุมไฟป่า)

ร่าง-ประกาศกรมป่าไม้-UTV-รอบ2-งบ65.pdf

TOR-UTV-รอบ2-งบ65.pdf

ร่าง-เอกสารประกวดราคา UTV-รอบ2-งบ65.pdf

Leave a Comment

Skip to content