เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถ UTV จำนวน 1 คัน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14-22 มิ.ย. 65 ) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศ UTV2-งบ65.pdf

TOR-UTV-รอบ2-งบ65.pdf

เอกสาประกวดราคา UTV2-งบ65.pdf

Leave a Comment

Skip to content