ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำ เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิส ามัญพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติงบประม าณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วุฒิสภา จำนว น 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและ สารสนเทศ)

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content