ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยเงินงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุสำหรับปฏิบ ัติงาน ประจำโครงการนำร่องการประเมินปริมา ณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกฯ โดยวิธีเฉพาะเ จาะจง (สสป.)

ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับปฏิบ ัติงาน.pdf

2 thoughts on “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการใช้จ่า ยเงินงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุสำหรับปฏิบ ัติงาน ประจำโครงการนำร่องการประเมินปริมา ณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกฯ โดยวิธีเฉพาะเ จาะจง (สสป.)”

  1. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
    กระทรวงศึกษาธิการองค์กรพัฒนาเอกชน…เพียงเท่านี้ผมพอที่จะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินรึยังครับ

    ตอบกลับ

Leave a Comment

Skip to content