ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ ายน้ำมันเครื่อง และตรวจสภาพรถเพื่อซ่อมบำ รุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ชร 1568 กรุงเท พมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.50-0701-00-0085 โดยวิธีเฉ พาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content