เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวัน ที่ 28 เมษายน 2565 เรื่อง ขอยกเลิกประกาศประกวดร าคาซื้อปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เ กจ จำนวน 50 กระบอก, เครื่องกระสุน สำหรับอาวุ ธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (จำน วน 375 นัด/ชุด) จำนวน 3,750 นัด, ปืนยาว ขนาด 9 มม. จำนว น 10 กระบอก, เครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนยาว ขนาด 9 มม. (จำนวน 50 นัด/กระบอก) จำนวน 500 นัด ด้วยว ิธีประกวดราคาอิเล�

ยกเลิก ขอยกเลิกประกาศยกเลิก-ปืน4รายการ 18 พ. ค. 65-งบ65.pdf

Leave a Comment

Skip to content