เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคา ซื้อร ถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดควา มจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 11 – 18 มี.ค . 65) (สปฟ.)

ประกาศ-รถบรรทุกน้ำ-งบ65.pdf

TOR รถบรรทุกน้ำ-งบ65.pdf

เอกสารประกวดราคา-รถบรรทุกน้ำ-งบ65.pdf

Leave a Comment

Skip to content