เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคา ซื้อร ถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต ์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จำ นวน 1 คัน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( วันที ่ 1-8 มี.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าแล ะควบคุมไ ฟป่า)

TOR รถ 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน งบ 65.pdf

เอกสารประกวดราคา-รถ3ตัน6ล้อ งบ 65.pdf

ประกาศ-รถ3ตัน6ล้อ งบ 65.pdf

Leave a Comment

Skip to content