เรื่อง ประกาศราคากลาง ซื้อรถบรรทุกน้ำด ับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยก ว่า 4,000 ลิตร จำนวน 2 คัน (สปฟ.) (ครั้งที่ 2)

ราคากลาง บก.06.pdf

Leave a Comment

Skip to content