เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาซื่ออากาศยานไร้ คนขับ (Drone) จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราค าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( ณ 18 มี.ค. 65) (สำนักป้องกัน รักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศผู้ชนะ-โดรน 10เครื่อง -งบ65-18 มี.ค. 65.pdf

Leave a Comment

Skip to content