เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรถบรรทุก (ดี เซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว ่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (ลว. 18 มี.ค. 65) (สปฟ.)

ประกาศผู้ชนะราคา-รถ 3 ตัน 6 ล้อ-งบ65.pdf

Leave a Comment

Skip to content