เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรถกระบะกู้ช ีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้ว ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ณ 2 มี.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศผู้ชนะ-กระบะกู้ชีพ-งบ65- 2 มี.ค. 65.pdf

Leave a Comment

Skip to content