เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 4,000 ลิตร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 24 มี.ค. 65) (สปฟ.)

ประกาศผู้ชนะราคา-รถดับเพลิง-งบ65.pdf

Leave a Comment

Skip to content