เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้อกล้องถ่ายถาพอัตโนมัติ (CAMERA TRAP) จำนวน 10 ตัว, กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอ ียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล จำนวน 12 ตัว, กล้ องวีดีโอระบบดิจิตอล จำนวน 2 ตัว, กล้อง GO PRO(กล ้องดิจิตอลกันกระแทก) จำนวน 10 ตัว ด้วยวิธีอิ เล็กทรอนิกส์ (ณ 18 มี.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่ าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศผู้ชนะ-กล้องรวม-18 มี.ค. 65 -งบ65.pdf

Leave a Comment

Skip to content