เรื่อง ประกวดราคากลางซื้อปืนลูกซองยาว ( กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ จำนวน 50 กระบอก, เครื ่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัต โนมัติ) ขนาด 12 เกจ (จำนวน 375นัด/ชุด) จำนวน 3,750 นัด, ปืนยาว ขนาด 9 มม. จำนวน 10 กระบอก เครื่องกระสุน สำหรับอาวุธปืนยาว ขนาด 9 มม. (จำนวน 50 นัด/กระบ อก) จำนวน 500 นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ นิกส์ (e-bidding) (ณ 28 ก.พ. -7 มี.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป ่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศปืน.pdf

torปืน.pdf

ประกวดปืน.pdf

Leave a Comment

Skip to content