จ้างเหมาตรวจสภาพรถเพื่อซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎอ ๓๖๕๓ กรุงเท พมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.๕๓-๒๒๓-๑ KD๖๖๕๕๓๐- ๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Comment

Skip to content